Každému zamestnancovi Zákonník práce garantuje minimálne 4 týždne dovolenky ako jej základnú výmeru. Samozrejme výmera dovolenky záleží aj od počtu odpracovaných dní u zamestnávateľa a od toho, či zamestnanec odpracuje týždenne 40 hodín alebo menej na základe kratšieho pracovného času. Základnú výmeru dovolenky môže zamestnávateľ napríklad po dohode so zamestnancom alebo prostredníctvom kolektívnej zmluvy rozšíriť aj nad jej základnú výmeru. 

Samostatne Zákonník práce stanovuje minimálnu výmeru dovolenky pre zamestnanca, ktorý do konca príslušného roka dosiahne vek 33 rokov a pre niektoré špecifické zamestnania, najmä v školstve a výskume. 

Zamestnanec, ktorý do konca roka dosiahne vek 33 rokov, má nárok na minimálnu výmeru dovolenky v trvaní 5 týždňov, a to už v tom konkrétnom roku, v ktorom dosiahol vek 33 rokov.

Osobitná minimálna výmera dovolenky v rozsahu 8 týždňov platí pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, vysokoškolských profesorov a napríklad výskumných a umeleckých pracovníkov verejných alebo štátnych vysokých škôl. 

Novelou Zákonníka práce účinnou od 01.01.2020 sa rozširuje okruh osôb, ktoré majú nárok na minimálnu výmeru dovolenky 5 týždňov. 

Minimálna výmera dovolenky v rozsahu 5 týždňov bude od januára 2020 platiť aj na zamestnancov, ktorí sú mladší ako 33 rokov a trvale sa starajú o dieťa. Pritom nie je rozhodujúce z akého dôvodu sa o dieťa starajú, či sú rodičmi dieťaťa alebo je dieťa v náhradnej starostlivosti, alebo v pestúnskej starostlivosti. Rovnako môže ísť aj o zamestnancov, ktorí sa starajú o dieťa na základe súdneho rozhodnutia. 

Praktickou otázkou zo strany zamestnancov a zamestnávateľov ostáva, akým spôsobom budú zamestnanci preukazovať zamestnávateľom, že sa trvalo starajú o dieťa. Možností je hneď niekoľko. Zamestnanec môže zamestnávateľovi predložiť rodný list dieťaťa, súdne rozhodnutie, uplatniť si daňový bonus na dieťa, resp. zamestnávateľovi oznámiť čestným prehlásením, že sa trvalo stará o dieťa. 

Ak zamestnanec bude zamestnávateľovi preukazovať, že sa stará o dieťa listinami, na ktorých sa nachádzajú aj osobné údaje tretích osôb, najmä údaje o maloletom dieťati, je potrebné, aby sa zamestnávateľ s týmito osobnými údajmi zákonným spôsobom a v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov vysporiadal. Vhodným spôsobom pre zamestnávateľa by bolo ustanoviť vnútorným predpisom, akým spôsobom môžu zamestnanci preukazovať, že sa starajú o dieťa. Rovnako by mal zamestnávateľ upraviť svoju dokumentáciu o ochrane osobných údajov tak, aby táto zodpovedala ochrane osobných údajov iných ľudí, ktoré bude zamestnávateľ týmto spôsobom zbierať a spracovávať, najmä ochrane osobných údajov maloletých detí. 

Novela Zákonníka práce vychádza v ústrety najmä rodičom detí a iným osobám, ktoré sa trvalo starajú o deti, a zároveň sa predpokladá jej pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo, výchovu detí a cestovný ruch. 

Touto zmenou sa Slovensko zaradí medzi väčšinu európskych štátov zabezpečujúcich vyšší sociálny štandard pre zamestnancov starajúcich sa o deti. 

Autor Max Group

Najnovšie články

Zvýšenie počtu dní dovolenky

Max Group | 28.01.2020 |

Každému zamestnancovi Zákonník práce garantuje minimálne 4 týždne dovolenky ako jej základnú výmeru.

ČÍTAŤ VIAC

Veľké zmeny v obchodnom registri

Max Group | 28.01.2020 |

V tomto článku sa budeme postupne venovať tým najdôležitejším zmenám, ktoré podnikateľov čakajú.

ČÍTAŤ VIAC