Národná rada Slovenskej republiky dňa 22.10.2019 schválila novelu Obchodného zákonníka spoločne s novelou Zákona o obchodnom registri a iných zákonov, ktorá prináša veľké zmeny najmä do oblasti fungovania obchodného registra.

 

V tomto článku sa budeme postupne venovať tým najdôležitejším zmenám, ktoré podnikateľov čakajú: 

-         podania do obchodného registra bude možné podávať iba v elektronickej podobe,

-         zmena poplatkov za podanie návrhu do obchodného registra,

-         zmena osôb, ktoré sa budú zapisovať do obchodného registra,

-         automatický výmaz osôb z obchodného registra.


Elektronické podania do obchodného registra 

Novela prináša najväčšiu zmenu v podávaní návrhov do obchodného registra. Bez ohľadu na to, či sa bude jednať o návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra, zápis zmien v obchodnom registri alebo výmaz údajov z obchodného registra, všetky návrhy do obchodného registra sa budú musieť od 01.01.2020 podávať iba v elektronickej podobe. Uvedená novela zavádza úplnú elektronizáciu obchodného registra, pričom z tejto povinnosti existuje len jedna výnimka. 

Povinnosť podávať všetky podania do obchodného registra sa netýka listiny, ktorú nie je možné napríklad z dôvodu jej veľkosti odoslať elektronicky. V tomto prípade spoločnosť s elektronickým návrhom do obchodného registra podá aj písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie dôvod, pre ktorý nebolo možné takúto listinu pripojiť elektronicky. Takúto listinu je však spoločnosť povinná doručiť registrovému súdu najneskôr do 15 dní odo dňa podania návrhu do obchodného registra v listinnej podobe. 

Rovnaká povinnosť sa týka aj prípadu podávania námietok proti rozhodnutiu o odmietnutí návrhu do obchodného registra. Inými slovami, každé námietky proti rozhodnutiu o odmietnutí návrhu do obchodného registra je spoločnosť povinná podať elektronicky. 

V prípade, ak by spoločnosť nepodala návrh do obchodného registra po 01.01.2020 v elektronickej podobe, na takéto podanie v listinnej podobe súd nebude prihliadať a nebude o ňom rozhodovať. 

Podanie návrhu v elektronickej podobe je možné prostredníctvom portálu www.slovensko.sk a príslušnej služby.

 

Súdne poplatky za podanie návrhu do obchodného registra 

Keďže sa podávanie návrhov do obchodného registra zmení a tieto návrhy bude možné podávať len elektronicky, došlo aj k zmene súdnych poplatkov, ktoré sa budú platiť za návrhy do obchodného registra. 

Súdne poplatky sa do 30.09.2020 budú platiť podľa doterajších pravidiel, pričom od 01.10.2020 začne platiť nový sadzobník poplatkov za podania do obchodného registra. Nový sadzobník už počíta s výlučne elektronickými podaniami a z tohto dôvodu sa jednotlivé poplatky za podania do obchodného registra oproti pôvodným sadzbám znížili na polovicu. Inými slovami povedané, súdne poplatky za podania do obchodného registra sa budú aj od 01.10.2020 platiť v takej výške, ako sa platili pred touto zmenou v prípade elektronických podaní. 

Napríklad za podanie návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra bude poplatok 150,- Eur a za zápis akýchkoľvek zmien do obchodného registra bude poplatok 33,- Eur. 

Podľa Zákona o súdnych poplatkoch sa výška poplatku znižuje o polovicu, ak je návrh zaslaný súdu elektronickými prostriedkami. Avšak toto zníženie poplatku už nebude po 01.10.2020 možné použiť pre podania návrhov do obchodného registra, pretože nový sadzobník s týmto znížením už počíta.

 

Zmena osôb zapisovaných do obchodného registra 

Novela Obchodného zákonníka sa dotkne aj okruhu osôb, ktoré sa do obchodného registra budú zapisovať. 

Za najväčšiu zmenu považujeme vylúčenie fyzických osôb z obchodného registra. Doteraz bolo možné, aby sa fyzické osoby nechali zapísať do obchodného registra, a to buď, dobrovoľne, ak sa tak rozhodli alebo ak im to prikazoval iný zákon. 

Fyzické osoby sa od 01.10.2020 už do obchodného registra zapisovať nebudú vôbec. Od tohto dátumu sa do obchodného registra budú zapisovať iba: 

-         obchodné spoločnosti (akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, spoločnosť s ručením obmedzeným, verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť),

-         družstvá,

-         európske spoločnosti (európske zoskupenie hospodárskych záujmov, európske družstvo a európska spoločnosť),

-         právnické osoby zriadené zákonom, ak tak určí osobitný zákon,

-         štátne podniky,

-         organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb a

-         podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb.


Rovnako to platí aj o zahraničných fyzických osobách, ktoré sa do obchodného registra zapisovať nebudú. Pre zahraničné fyzické osoby bude od 01.10.2020 platiť, že tieto budú môcť vykonávať živnosti už vznikom živnostenského oprávnenia. Zahraničné fyzické osoby sa už pre vznik oprávnenia podnikať nebudú musieť zapisovať do obchodného registra.

 

Automatický výmaz osôb z obchodného registra 

Vzhľadom k zmene obchodného zákonníka a zúženiu okruhu osôb, ktoré sa budú zapisovať do obchodného registra, budú ostatné osoby, ktoré sa od 01.10.2020 nezapisujú do obchodného registra, z obchodného registra automaticky vymazané. Vo veľkej miere sa bude jednať najmä o zapísané fyzické osoby a podniky alebo organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb. Zaujímavosťou je, že z obchodného registra sa vymažú aj spoločnosti, ktoré si nepremenili hodnotu vkladov a hodnotu základného imania zo slovenských korún na eurá. 

Tento výmaz zapísaných údajov bude vykonávať každý registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Pred samotným výmazom však Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverení zoznam osôb, ktoré sa majú vymazať z obchodného registra v obchodnom vestníku po dobu 6 mesiacov. 

Vymazávané fyzické osoby a podniky alebo organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb výmazom nestrácajú oprávnenie na podnikanie a môžu ďalej vykonávať svoju podnikateľskú činnosť. Na druhej strane, spoločnosti, ktoré si ani dodatočne nesplnia svoju povinnosť zmeniť hodnotu vkladov a základného imania zo slovenských korún na eurá, sa budú výmazom považovať za zrušené bez likvidácie.

Autor Max Group

Najnovšie články

ZÁKON O PODPORE V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE (KURZARBEIT) časť 2.

Max Group | 09.12.2021 |

Cieľom je udržať zamestnanosť v podnikoch, postihnutých výpadkami produkcie vplyvom vonkajších faktorov, ktorým nemohol zamestnávateľ ovplyvniť ani im predísť.

ČÍTAŤ VIAC

ZÁKON O PODPORE V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE (KURZARBEIT) časť 1.

Max Group | 09.12.2021 |

Cieľom je udržať zamestnanosť v podnikoch, postihnutých výpadkami produkcie vplyvom vonkajších faktorov, ktorým nemohol zamestnávateľ ovplyvniť ani im predísť.

ČÍTAŤ VIAC